http://www.programpity.com/
program pity program pity

Program do rozliczania
PIT-ów rocznych

obsługuje e-Deklaracje
wyślij e-PIT za 2015 rok
bez wychodzenia z domu

O rozliczeniu

  • Osiągnąłeś jakiekolwiek przychody w ciągu roku?
  • Uzyskałeś stratę lub bilans zysków i strat się zrównoważył?
  • Miałeś zarejestrowaną w US działalność gospodarczą, choć przez cały rok miałeś ją zawieszoną i w związku z tym nie uzyskałeś żadnych przychodów ani strat?

Masz obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT

Wyjątek stanowią podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu, przy czym jednocześnie nie mieli zgłoszonej w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej oraz podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie dochody zagraniczne zwolnione w Polsce z opodatkowania.

Terminy składania zeznań

  • do 30 kwietnia => PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
  • do 31 stycznia => PIT-16A, PIT-28

Jak złożyć zeznanie?

  • bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym
  • listownie (wysyłając je listem zwykłym - liczy się data wpływu do US, zaś w przypadku listu poleconego decyduje data nadania)
  • drogą elektroniczną przez internet
  • w polskim urzędzie konsularnym (dotyczy przebywających za granicą – wprawdzie trzeba wnieść stosowną opłatę, jednak jest to najpewniejszy sposób dostarczenia zeznania podatkowego w terminie)
  • za niektórych podatników zeznania składają płatnicy (np. pracodawca za pracownika na jego wniosek lub ZUS, jeśli podatnik samodzielnie nie złoży zeznania).

Kto odpowiada za złożenie zeznania

Każdy podatnik osobiście odpowiada za złożenie zeznania podatkowego w terminie i bez błędów. Dlatego jeśli nie otrzymasz od pracodawcy deklaracji PIT do końca lutego, powinieneś zadbać o sprawdzenie dlaczego tak się stało i zawnioskować o jej wydanie.

Do którego Urzędu Skarbowego składamy zeznanie

Zeznanie roczne PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej na terytorium RP. Nie decyduje tu miejsce zameldowania, lecz miejsce rzeczywistego zamieszkania podatnika. W przypadku małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, a mieszkają w różnych miejscach, sami wybierają czy będą się rozliczać w US właściwym dla męża lub żony. Jeśli natomiast podatnik zmienił miejsce zamieszkania, wówczas rozlicza się w US właściwym dla miejsca zamieszkania obowiązującego w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik przeprowadził się poza terytorium RP, wówczas rozlicza się w US właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Najczęstsze błędy, których trzeba się wystrzegać

Błędy w obliczeniach, błędne dane podatnika, brak podpisu deklaracji, brak wypełnienia obowiązkowych pól, wpisanie nru NIP pracodawcy zamiast własnego, niezgodność z zeznaniami złożonymi w poprzednich latach. Stosowanie dostępnego w serwisie programu PITy minimalizuje wystąpienie błędów, bowiem program automatycznie monitoruje poprawność wypełnianego zeznania.

Gdy popełnimy błąd...

Gdy sami zauważymy błędy w zeznaniu lub nastąpią inne okoliczności, które mają wpływ na treść zeznania, wówczas możliwe jest jego skorygowanie. Dokonuje się tego poprzez złożenie korygującej deklaracji – jest to nowa deklaracja, wypełniona w całości, z zaznaczonym polem „korekta formularza”. Należy do niej dołączyć pismo zawierające uzasadnienie przyczyn korekty – w piśmie takim należy podać imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer NIP/PESEL. Korekty można dokonać w deklaracji, w stosunku do której zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu (5 pełnych lat). Korekty deklaracji może również dokonać sam Urząd Skarbowy, jeśli błędy nie są znaczące. Może on też wezwać podatnika do samodzielnego skorygowania deklaracji. Korekta taka pozwala na uniknięcie kary za złożenie błędnego zeznania podatkowego.

Czynności sprawdzające ze strony US

Należy pamiętać, że Urząd Skarbowy ma prawo wezwać podatnika w celu sprawdzenia złożonego zeznania. W ramach takiego sprawdzenia, urząd ustala czy zeznanie złożone zostało w terminie, czy nie zawiera błędów oraz czy jest zgodne ze stanem faktycznym. Wezwanie do takiej kontroli nie oznacza, że urząd podejrzewa uchybienia w zeznaniu. Jest to element wybiórczej kontroli, regularnie dokonywanej przez Urząd Skarbowy.

Nadpłata i niedopłata podatku

Jeżeli wyliczony w deklaracji podatek należny jest mniejszy niż wpłacone zaliczki, zaś różnica ta przekracza 8,80 zł, otrzymasz zwrot różnicy. Nastąpi to maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zeznania (o ile nie skorygowano deklaracji lub nie są prowadzone czynności sprawdzające, wówczas termin ulega przesunięciu). Jeśli nadpłata nie przekracza wskazanej kwoty, wówczas zostanie ona zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych (chyba, że sobie zażyczysz zwrotu tej symbolicznej kwoty).

Jeżeli podatek należny jest większy niż wpłacone zaliczki, wówczas musisz wpłacić różnicę na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia (dotyczy PIT-28) lub do 30 kwietnia (dotyczy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38). Jeśli spóźnisz się z zapłatą różnicy, wówczas należy od razu doliczyć do należnej kwoty odsetki od zaległości podatkowych.

Emeryci, renciści

Pobierający świadczenia z ZUS (np. emeryci lub renciści), mogą być rozliczani przez ZUS jako płatnika. Automatycznie otrzymują PIT-40A, który zawiera roczne zeznanie podatkowe. Jeśli podatnik taki nie korzysta z przywileju wspólnego rozliczenia, bądź różnego rodzaju ulg i nie uzyskuje żadnych innych dochodów, wówczas nie musi on już składać żadnych innych dokumentów do US. Jeśli podatnik ten natomiast składa odrębne indywidualne rozliczenie PIT-36 lub PIT-37, wówczas dane z PIT-40A należy ująć w tych zeznaniach. Wreszcie jeśli podatnik taki prowadzi działalność gospodarczą, czerpie dochody z tytułu najmu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym lub uzyskuje dochody kapitałowe, wówczas niezależnie od PIT-40A składa on odrębne zeznania roczne na formularzach: PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-28, PIT-38.

Szczególnym przypadkiem jest tutaj ulga prorodzinna. Jeśli podatnik otrzymuje rozliczenie z ZUS i korzysta z tego rodzaju ulgi, może wnioskować w ZUS o rozliczenie jej już w PIT-40A. Dzięki temu nie będzie musiał składać już żadnych dodatkowych dokumentów w US. W tym celu podatnik musi złożyć w ZUS oświadczenie o uprawnieniach do ulgi prorodzinnej w terminie przed 10 stycznia. Jak zwykle oświadczenie takie musi zawierać imię i nazwisko, adres oraz NIP podatnika. Naturalnie podatnik może również samodzielnie rozliczyć ulgę prorodzinną, uwzględniając już w odrębnym indywidualnym zeznaniu PIT-37. Daje to dodatkowy przywilej przekazania 1% podatku wybranej OPP.

Poleć znajomym:

Opinie użytkowników: